هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

زیست شناسی دوازدهم

user-img

دکتر حشمت اکبری برهانی

  مولکولهای اطلاعاتی
 • 19

  image
 • 6

  image

فصل اول: حاوی مطالب صفحات 1 الی 20 کتاب درسی می باشد .

  جریان اطلاعات در یاخته
 • 24

  image
 • 6

  image

فصل دوم: حاوی مطالب صفحات 21 الی 36 کتاب درسی می باشد .

  انتقال اطلاعات در نسل ها
 • 9

  image
 • 4

  image

فصل سوم: حاوی مطالب صفحات 37 الی 46 کتاب درسی می باشد .

  تغییر در اطلاعات وراثتی
 • 13

  image
 • 6

  image

فصل چهارم: حاوی مطالب صفحات 47 الی 62 کتاب درسی می باشد .

  از ماده به انرژی
 • 13

  image
 • 6

  image

فصل پنجم : حاوی مطالب صفحات 63 الی 76 کتاب درسی می باشد .

  از انرژی به ماده
 • 18

  image
 • 6

  image

فصل ششم: حاوی مطالب صفحات 77 الی 90  کتاب درسی می باشد .

  تست های بوک مارک شده

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir

متاسفانه مشکلی پیش آمده است