مولکولهای اطلاعاتی
 • 19

 • 3

فصل اول : حاوی مطالب صفحات 1 الی 20 کتاب درسی می باشد .

  جریان اطلاعات در یاخته
 • 24

 • 3

فصل دوم : حاوی مطالب صفحات 21 الی 36 کتاب درسی می باشد .

  انتقال اطلاعات در نسل ها
 • 10

 • 2

فصل سوم : حاوی مطالب صفحات 37 الی 46 کتاب درسی می باشد .

  تغییر در اطلاعات وراثتی
 • 13

 • 3

فصل چهارم : حاوی مطالب صفحات 47 الی 62 کتاب درسی می باشد .

  از ماده به انرژی
 • 13

 • 3

فصل پنجم : حاوی مطالب صفحات 63 الی 76 کتاب درسی می باشد .

  از انرژی به ماده
 • 0

 • 0

فصل ششم : حاوی مطالب صفحات 77 الی 90  کتاب درسی می باشد .

سروش تقوامنش

چشمت کاکو دست بجنبون

mahsa pourmehdi

چرا دوازدهم و یازدهم کامل نمیشه😢

رضا محمّدیان

نمیاد ؟

نظر خود را بنویسید: