انجام واکنش با سفر الکترون

عدد اکسایش

سفر هدایت شده الکترون

سلول گالوانی

سلول استاندارد هیدروژن

باتری لیتیومی و سلول سوختی

سری الکتروشیمیایی

برقکافت

تهیه فلز منیزیم از آب دریا

خوردگی آهن

مقابله با خوردگی

حلبی

آبکاری و فرآیند حل

جزوه درسی فصل دوم