آشنایی با نظریه اعداد
 • 18

 • 3

فصل اول ریاضیات گسسته : حاوی مطالب صفحات 1 الی 30 کتاب درسی می باشد .

  گراف و مدلسازی
 • 18

 • 2

فصل دوم ریاضیات گسسته : حاوی مطالب صفحات 31 الی 54 کتاب درسی می باشد .

  ترکیبیات
 • 14

 • 0

فصل سوم ریاضیات گسسته : حاوی مطالب صفحات 55 الی 85 کتاب درسی می باشد .

  آشنایی با مبانی ریاضیات
 • 8

 • 1

فصل اول آمار و احتمال : حاوی مطالب صفحات 1 الی 38 کتاب درسی می باشد .

  احتمال
 • 12

 • 0

فصل دوم آمار و احتمال : حاوی مطالب صفحات 39 الی 72 کتاب درسی می باشد .

  آمار توصیفی
 • 7

 • 0

فصل سوم آمار و احتمال : حاوی مطالب صفحات 73 الی 102 کتاب درسی می باشد .

  آمار استنباطی
 • 3

 • 0

فصل چهارم آمار و احتمال : حاوی مطالب صفحات 103 الی 127 کتاب درسی می باشد .

ali bibak

سلام لطفا جزوات گسسته را بگذارید...مرسی

نظر خود را بنویسید: