شمارش، بدون شمردن

فصل ششم ریاضی 1 : حاوی مطالب صفحات 118 الی 140 کتاب درسی می باشد .

آمار

فصل هفتم ریاضی 1 : حاوی مطالب صفحات 152 الی 159 کتاب درسی می باشد .

فصل هفتم ریاضی 2 : حاوی مطالب صفحات 153 الی 163 کتاب درسی می باشد .

احتمال مقدماتی

فصل هفتم ریاضی 1 : حاوی مطالب صفحات 142 الی 151 کتاب درسی می باشد .

پیشامد های مستقل و شرطی

فصل هفتم ریاضی 2 : حاوی مطالب صفحات 143 الی 152 کتاب درسی می باشد .

قانون احتمال کل

فصل هفتم ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 143 الی 148 کتاب درسی می باشد .