توان و ریشه

فصل سوم ریاضی 1 : حاوی مطالب صفحات 48 الی 61 کتاب درسی می باشد .

عبارت های جبری

فصل سوم ریاضی 1 : حاوی مطالب صفحات 62 الی 67 کتاب درسی می باشد .