ماتریس و کاربرد ها
  • 14

  • 2

فصل اول : حاوی مطالب صفحات 9 الی 32 کتاب درسی می باشد .

    آشنایی با مقاطع مخروطی
  • 14

  • 3

فصل دوم : حاوی مطالب صفخات 33 الی 60 کتاب درسی می باشد .

    بردارها
  • 8

  • 2

فصل سوم : حاوی مطالب صفحات 61 الی 84 کتاب درسی می باشد .

نظر خود را بنویسید: