فیزیک و اندازه‌گیری
 • 11

 • 4

فصل اول : حاوی مطالب صفحات 1 الی 26 کتاب درسی می باشد .

  کار انرژی توان
 • 13

 • 5

فصل دوم : حاوی مطالب صفحات 27 الی 58 کتاب درسی می باشد .

  ویژگی های فیزیکی مواد
 • 20

 • 7

فصل سوم : حاوی مطالب صفحات 59 الی 90 کتاب درسی می باشد .

  دما و گرما
 • 33

 • 7

فصل چهارم : حاوی مطالب صفحات 91 الی 126 کتاب درسی می باشد .

Hossein Hh

ترمودینامیک :(((

عليرضا حيدرزاده

ترموديناميك؟

نظر خود را بنویسید: