تبدیل نمودار توابع

فصل اول ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 15 الی 17 کتاب درسی می باشد .

توابع چند جمله ای و تابع درجه سوم

فصل اول ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 2 الی 5 کتاب درسی می باشد .

تابع یکنوا

فصل اول ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 6 الی 10 کتاب درسی می باشد .

ترکیب توابع

فصل اول ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 11 الی 14 کتاب درسی می باشد .

تابع وارون

فصل سوم ریاضی 2 : حاوی مطالب صفحات 57 الی 58 کتاب درسی می باشد .

فصل اول ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 24 الی 27 کتاب درسی می باشد .

تابع جزء صحیح

فصل سوم ریاضی 2 : حاوی مطالب صفحات 54 الی 56 کتاب درسی می باشد .