الکتریسیته ساکن
 • 37

 • 13

فصل اول : حاوی مطالب صفحات 1 الی 44 کتاب درسی می باشد .

  جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • 22

 • 5

فصل دوم : حاوی مطالب صفحات 45 الی 82 کتاب درسی می باشد .

  مغناطیس
 • 10

 • 6

فصل سوم : حاوی مطالب صفحات 83 الی 108 کتاب درسی می باشد .

  القای الکترومغناطیس و جریان متناوب
 • 16

 • 6

فصل چهارم : حاوی مطالب صفحات 109 الی 130 کتاب درسی می باشد .

نظر خود را بنویسید: