هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

فیزیک دوازدهم

user-img

رضا سبزمیدانی

user-img

مهدی داداشی

user-img

فرزاد نامی

  حرکت بر خط راست
 • 28

  image
 • 11

  image

فصل اول ( کتاب تجربی ) : حاوی مطالب صفحات 1 الی 26 کتاب درسی می باشد .

فصل اول ( کتاب ریاضی ) : حاوی مطالب صفحات 1 الی 28 کتاب درسی می باشد .

  دینامیک و حرکت دایره ای (تدریس استاد سبزمیدانی)
 • 24

  image
 • 12

  image

فصل دوم ( تجربی ) : حاوی مطالب صفحات 27 الی 52 کتاب درسی می باشد .

فصل دوم ( ریاضی ) : حاوی مطالب صفحات 29 الی 60 کتاب درسی می باشد .

  دینامیک و حرکت دایره ای (تدریس استاد نامی)
 • 13

  image
 • 0

  image

فصل دوم ( تجربی ): حاوی مطالب صفحات 27 الی 52 کتاب درسی می باشد.

فصل دوم ( ریاضی ): حاوی مطالب صفحات 29 الی 60 کتاب درسی می باشد.

  نوسان و موج - برهم کنش های موج
 • 45

  image
 • 24

  image

فصل سوم ( تجربی ) : حاوی مطالب صفحات 53 الی 94 کتاب درسی می باشد .

فصل سوم و چهارم ( ریاضی ) : حاوی مطالب صفحات 61 الی 114 کتاب درسی می باشد .

  آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای
 • 22

  image
 • 15

  image

فصل چهارم ( کتاب تجربی ) : حاوی مطالب صفحات 95 الی 125 کتاب درسی می باشد .

فصل پنجم ( کتاب ریاضی ) : حاوی مطالب صفحات 115 الی 136 کتاب درسی می باشد .

فصل ششم ( کتاب ریاضی ) : حاوی مطالب صفحات 137 الی 156 کتاب درسی می باشد .

  تست های بوک مارک شده

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir

متاسفانه مشکلی پیش آمده است