گفتار اول

سازوکار دستگاه تنفس در انسان : حاوی مطالب صفحات 40 الی 45 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

تهویه ششی : حاوی مطالب صفحات 46 الی 51 کتاب درس می باشد .