هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

بازگشت به: کتاب تست آنلاین شیمی کنکور

شیمی دوازدهم - فصل 4

user-img

حسین معینی

user-img

وحید اسماعیلی

از ابتدای فصل تا صفحۀ 93 کتاب شیمی دوازدهم.

صفحۀ 93 تا 96 کتاب شیمی دوازدهم.

صفحۀ 96 تا 100 کتاب شیمی دوازدهم.

صفحۀ 100 تا 108 کتاب شیمی دوازدهم.

مسائل تعادل

صفحۀ 108 تا پایان فصل کتاب شیمی دوازدهم.

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir