لطفا ابتدا وارد شوید.

مهرناز رحیم زاده

استاد ببخشید اگه ضمیر موصولی مفعولی حذف شد و بعدش فاعل و فعل یا یکیش نباشه جمله غلطه؟

سوال خود را بپرسید: