حالت ماده ، ویژگی فیزیکی در مقیاس نانو

نیروهای بین مولکولی

جو سنج

مفهوم فشار

محاسبه فشار در شار

شناوری و اصل ارشمیدس

فشارسنج مانومتر

شاره در حرکت و اصل برنولی