گفتار اول

قلب : حاوی مطالب صفحات 56 الی 63 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

رگ ها : حاوی مطالب صفحات 64 الی 70 کتاب درسی می باشد .

گفتار سوم

خون : حاوی مطالب صفحات 71 الی 75 کتاب درسی می باشد .