جریان الکتریکی

مقاومت الکتریکی

نیروی محرکه مدار تک حلقه

توان الکتریکی

به هم بستن مقاومت ها