گفتار اول

تولید مثل غیر جنسی : حاوی مطالب صفحات 120 الی 123 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

تولید مثل جنسی : حاوی مطالب صفحات 124 الی 129 کتاب درسی می باشد .

گفتار سوم

از یاخته تخم تا گیاه : حاوی مطالب صفحات 130 الی 136 کتاب درسی می باشد .