گفتار اول

تنظیم کننده های رشد در گیاهان: حاوی مطالب صفحات 138 الی 145 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

پاسخ به محیط: حاوی مطالب صفحات 146 الی 152 کتاب درسی می باشد .