پیرامون آب کره

غلظت

رابطه ی بین غلظت ها

منابع موجود در آب دریا

مولکول های قطبی و ناقطبی

نیروهای بین مولکولی

آب و دیگر حلال ها

رسانایی الکتریکی محلول ها

پدیده اسمز

حل تست

جزوه درسی و تست