گفتار اول

نخستین خط دفاعی : حاوی مطالب صفحات 64 الی 65 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

دومین خط دفاعی : حاوی مطالب صفحات 66 الی 71 کتاب درسی می باشد .

گفتار سوم

سومین خط دفاعی : حاوی مطالب صفحات 72 الی 78 کتاب درسی می باشد .