هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

بازگشت به: زیست شناسی دوازدهم

از ماده به انرژی

دکتر حشمت اکبری برهانی

تامین انرژی : حاوی مطالب صفحات 64 الی 68 کتاب درسی می باشد .

اکسایش بیشتر : حاوی مطالب صفحات 69 الی 72 کتاب درسی می باشد .

زیستن مستقل از اکسیژن : حاوی مطالب صفحات 73 الی 76 کتاب درسی می باشد .

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.3.32

متاسفانه مشکلی پیش آمده است