گفتار اول

تامین انرژی : حاوی مطالب صفحات 64 الی 68 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

اکسایش بیشتر : حاوی مطالب صفحات 69 الی 72 کتاب درسی می باشد .

گفتار سوم

زیستن مستقل از اکسیژن : حاوی مطالب صفحات 73 الی 76 کتاب درسی می باشد .