آشنایی با مفهوم مشتق

فصل چهارم ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 66 الی 76 کتاب درسی می باشد .

مشتق گیری و تابع مشتق

فصل چهارم ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 77 الی 92 کتاب درسی می باشد .