آشنایی با مفهوم مشتق

فصل چهارم ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 66 الی 76 کتاب درسی می باشد .

مشتق گیری و تابع مشتق

فصل چهارم ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 77 الی 92 کتاب درسی می باشد .

مشتق تابع مرکب، هوپیتال و مشتق مراتب بالاتر

فصل چهارم ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 93 الی 100 کتاب درسی می باشد .

معادله خطوط مماس، آهنگ تغییر و مشتق پذیری

فصل چهارم ریاضی 3