توابع نمایی

فصل پنجم ریاضی 2 : حاوی مطالب صفحات 96 الی 104 کتاب درسی می باشد .

لگاریتم

فصل پنجم ریاضی 2 : حاوی مطالب صفحات 105 الی 114 کتاب درسی می باشد .

کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی

فصل پنجم ریاضی 2 : حاوی مطالب صفحات 115 الی 118 کتاب درسی می باشد .

جزوه درسی و تست