لطفا ابتدا وارد شوید.

محمد حیدرپور

سلام به حروف ( لا ، ل ، لم ، ان ، ما و ... ) عوامل جزم ( مجزوم کننده) گویند .

محمد شیران

ادات جزم دو دسته است. دسته اول فقط یک فعل را مجزوم می کنند. مثل:(لا)نهی،لم،لمّا،ل امر غایب معنای باید می دهد. دسته دوم دوفعل را مجزوم می کنندکه به آنها ادات شرط می گوییند. که عبارتند از: إن(اگر) من (هرکس) ما(هرچه) أینما(هرکجا)

M H

سلام مجزوم کننده ها چین؟

سوال خود را بپرسید: