همسایگی

محاسبه حد از روی نمودار

محاسبه حد توابع و قضایای حد

محاسبه حد توابع کسری حالت (0/0)

پیوستگی

حدود نامتناهی

حد در بی نهایت

مجانب