زمان آینده

گرامر درس اول قسمت 1

گرامر درس اول قسمت 2

صفات مقایسه

گرامر درس دوم قسمت 1

توالی و جای صفت

گرامر درس دوم قسمت 2

زمان گذشته استمراری

گرامر درس سوم قسمت 1

افعال حرکتی و حالتی

گرامر درس سوم قسمت 2

ضمایر انعکاسی و تاکیدی

گرامر درس سوم قسمت 3

افعال وجهی

گرامر درس چهارم قسمت 1

حروف اضافه زمان و مکان

گرامر درس چهارم قسمت ۲

قید حالت

گرامر درس چهارم قسمت ۳