معادله مکان زمان در حرکت هماهنگ ساده

دستگاه جرم - فنر

آونگ ساده

انرژی مکانیکی در حرکت هماهنگ ساده

تشدید

موج عرضی و مشخصه های آن

موج طولی و مشخصه های آن

طیف امواج الکترومغناطیس

موج صوتی

شدت و تراز شدت

اثر دوپلر

بازتاب موج

شکست موج