مغناطیس

نیروی مغناطیسی وارد بر یک ذره باردار

نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

آثار مغناطیسی جریان الکتریکی و میدان مغناطیسی ناشی از سیم لوله حامل جریان

ویژگی های مغناطیسی مواد