لطفا ابتدا وارد شوید.

bita abroudi

ببخشید ای قسمتی که با دست توضیح میدید برای من جا نیفتاده اگه ممکنه یک بار دیگه توضیح دهید

سوال خود را بپرسید: