لطفا ابتدا وارد شوید.

bita mohajery

ببخشید در مورد یه سوال که بار ما منفی بود من از قاعده دست چپ استفاده کردم چون منفی بود پس نیرو روبه پایین بود شما هم تو نقاشی از پشت دست چپ اسفاده کردید ولی ان را برعکس کردید در نتیجه به سمت بالا رفت چرا

bita abroudi

ببخشید ای قسمتی که با دست توضیح میدید برای من جا نیفتاده اگه ممکنه یک بار دیگه توضیح دهید

سوال خود را بپرسید: