قسمت اول

معرفه، نکره و ترکیب ها

قسمت دوم

نکات پایه

قسمت سوم

اسم تفضیل و فعل معلوم و مجهول

قسمت چهارم

افعال ناقصه

قسمت پنجم

اسلوب شرط، انواع لِ و لا
 

قسمت ششم

حروف مشبهه، حال، مستثنی و مفعول مطلق(در کنکور سراسری 99 ویژه رشته انسانی)

جزوه کامل ترجمه