پدیده القای الکترومغناطیسی

قانون القای الکترومغناطیسی فارادی

قانون لنز

القاگرها

جریان متناوب

مبدل ها