معرفی جامدهای کوالانسی

ویژگی جامدهای مولکولی وکوالانسی

قطبی ناقطبی

شاره و جامدات یونی

آنتالپی شبکه

جامدهای فلزی و تیتانیوم

جزوه درسی فصل سوم