گفتار اول

هم ایستایی و کلیه ها : حاوی مطالب صفحات 80 الی 83 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن : حاوی مطالب صفحات 84 الی 87 کتاب درسی می باشد .