گفتار اول

ویژگی های یاخته گیاهی : حاوی مطالب صفحات 92 الی 98 کتاب درسی می شود .

گفتار دوم

سامانه بافتی : حاوی مطالب صفحات 99 الی 102 کتاب درسی می باشد .

گفتار سوم

ساختار گیاهان : حاوی مطالب صفحات 103 الی 108 کتاب درسی می باشد