لطفا ابتدا وارد شوید.

حیدر ولیزاده

دوستان تست 15 در قسمت دوم به اشتباه گزینه 2 زده شده در حقیقت گزینه 3 درسته.

سوال خود را بپرسید: