کنکور تألیفی عمومی 1
 • 100

 • 1

ادبیّات: استاد شیرزادی - عربی: استاد بهرامی - دین و زندگی: استاد هندی - زبان انگلیسی: استاد عظیمی

  کنکور تألیفی عمومی 2
 • 100

 • 1

ادبیّات: استاد شیرزادی - عربی: استاد بهرامی - دین و زندگی: استاد هندی - زبان انگلیسی: استاد عظیمی

  کنکور تألیفی عمومی 3
 • 100

 • 1

ادبیّات: استاد افضلی - عربی: استاد بهرامی - دین و زندگی: استاد نادری - زبان انگلیسی: استاد عظیمی

  کنکور تألیفی عمومی 4
 • 100

 • 1

ادبیّات: استاد افضلی - عربی: استاد بهرامی - دین و زندگی: استاد فرهنگیان - زبان انگلیسی: استاد عظیمی

  کنکور تألیفی اختصاصی تجربی 1
 • 145

 • 1

ریاضی: استاد شهرابی - زیست شناسی: دکتر برهانی - فیزیک: استاد نامی - شیمی: استاد معینی

  کنکور تألیفی اختصاصی تجربی 2
 • 145

 • 1

ریاضی: استاد شهرابی - زیست شناسی: دکتر برهانی - فیزیک: استاد میرزایی - شیمی: استاد معینی

  کنکور تألیفی اختصاصی تجربی 3
 • 145

 • 1

ریاضی: استاد ابراهیمی - زیست شناسی: دکتر برهانی - فیزیک: استاد ساکی - شیمی: استاد اسماعیلی

  کنکور تألیفی اختصاصی تجربی 4
 • 145

 • 1

ریاضی: استاد ابراهیمی - زیست شناسی: دکتر اکبرپور - فیزیک: استاد داداشی - شیمی: استاد اسماعیلی

  کنکور تألیفی اختصاصی ریاضی 1
 • 135

 • 1

ریاضی: استاد خمسه، استاد شهرابی، استاد مهدوی - فیزیک: استاد نامی - شیمی: استاد معینی

  کنکور تألیفی اختصاصی ریاضی 2
 • 135

 • 1

ریاضی: استاد خمسه، استاد شهرابی - فیزیک: استاد میرزایی - شیمی: استاد معینی

  کنکور تألیفی اختصاصی ریاضی 3
 • 135

 • 1

ریاضی: استاد خمسه، استاد شهرابی، استاد ابراهیمی - فیزیک: استاد ساکی - شیمی: استاد اسماعیلی

  کنکور تألیفی اختصاصی ریاضی 4
 • 135

 • 1

ریاضی: استاد خمسه، استاد ابراهیمی، استاد مهدوی - فیزیک: استاد داداشی - شیمی: استاد اسماعیلی

morteza badkoubei

سلام کی منتشر می شه؟

آرمیا کرم زاده

سلام منتشر شد

نظر خود را بنویسید: