درس اول

آشنایی با منطق ریاضی

درس دوم و سوم

مجموعه ، زیر مجموعه ، قوانین اعمال بین زیرمجموعه ها