گفتار اول

فتوسنتز : حاوی مطالب صفحات 78 الی 81 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

واکنش های فتوسنتزی : حاوی مطالب صفحات 82 الی 85 کتاب درسی می باشد .

گفتار سوم

فتوسنتز در شرایط دشوار : حاوی مطالب صفحات 86 الی 90 کتاب درسی می باشد .