شناخت حرکت

حرکت با سرعت ثابت

حرکت شتابدار

حرکت با شتاب ثابت

سقوط آزاد