اثر فوتوالکتریک و فوتون

طیف خطی

مدل اتمی بور

معادله ریدبرگ برای اتم هیدروژن

لیزر

ساختار هسته

پرتوزایی طبیعی

نیمه عمر

شکافت هسته ای (مخصوص رشته ریاضی)