گفتار اول

تغذیه گیاهی : حاوی مطالب صفحات 109 الی 113 کتاب درسی می شود .

گفتار سوم

انتقال مواد در گیاهان : حاوی مطالب صفحات 117 الی 124 کتاب درسی می شود .