گفتار اول

نوکلئیک اسیدها : حاوی مطالب صفحات 2 الی 8 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

همانندسازی دنا : حاوی مطالب صفحات 9 الی 14 کتاب درسی می باشد .

گفتار سوم

پروتئین ها : حاوی مطالب صفحات 15 الی 20 کتاب درسی می باشد .