یکنوایی توابع

فصل پنجم ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 102 الی 104 کتاب درسی می باشد .

نقاط بحرانی

فصل پنجم ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 101 الی 108 کتاب درسی می باشد .

اکسترمم های نسبی

فصل پنجم ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 104 الی 105 کتاب درسی می باشد .

اکسترمم مطلق

فصل پنجم ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 109 الی 111 کتاب درسی می باشد .

بهینه سازی

فصل پنجم ریاضی 3 : حاوی مطالب صفحات 113 الی 120 کتاب درسی می باشد .