یکنوایی توابع

نقاط بحرانی

اکسترمم های نسبی

اکسترمم مطلق

بهینه سازی