هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

بازگشت به: فارسی

فارسی 3

شاهین شیرزادی

امیر افضلی

ملکا ذکر تو گویم

فصل یکم ( ادبیات تعلیمی ) درس یکم : حاوی مطالب صفحات 12 الی 18 کتاب درسی می باشد .

فصل یکم ( ادبیات تعلیمی ) درس دوم : حاوی مطالب صفحات 19 الی 23 کتاب درسی می باشد .

فصل دوم ( ادبیات پایداری ) درس سوم : حاوی مطالب صفحات 26 الی 31 کتاب درسی می باشد .

فصل دوم ( ادبیات پایداری ) درس پنجم : حاوی مطالب صفحات 34 الی 43 کتاب درسی می باشد .

فصل سوم ( ادبیات غنایی ) درس ششم : حاوی مطالب صفحات 46 الی 51 کتاب درسی می باشد .

فصل سوم ( ادبیات غنایی ) درس هفتم : حاوی مطالب صفحات 52 الی 57 کتاب درسی می باشد .

فصل چهارم ( ادبیات سفر ) درس هشتم : حاوی مطالب صفحات 60 الی 69 کتاب درسی می باشد .

فصل چهارم ( ادبیات سفر ) درس نهم : حاوی مطالب صفحات 70 الی 81 کتاب درسی می باشد .

فصل پنجم ( ادبیات انقلاب ) درس دهم : حاوی مطالب صفحات 84 الی 87 کتاب درسی می باشد .

فصل پنجم ( ادبیات انقلاب ) درس یازدهم : حاوی مطالب صفحات 88 الی 97 کتاب درسی می باشد .

فصل ششم ( ادبیات حماسی ) درس دوازدهم : حاوی مطالب صفحات 100 الی 108 کتاب درسی می باشد .

فصل ششم ( ادبیات حماسی ) درس سیزدهم : حاوی مطالب صفحات 109 الی 117 کتاب درسی می باشد .

فصل هفتم ( ادبیات داستانی ) درس چهاردهم : حاوی مطالب صفحات 119 الی 128 کتاب درسی می باشد .

فصل هفتم ( ادبیات داستانی ) درس شانزدهم : حاوی مطالب صفحات 132 الی 148 کتاب درسی می باشد .

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.3.32

متاسفانه مشکلی پیش آمده است