لطفا ابتدا وارد شوید.

نیما یوسف پور

(روان) و (دوان) جناس هست؟ در بیت8

سوال خود را بپرسید: