نیکی

فصل یکم ( ادبیات تعلیمی ) درس یکم : حاوی مطالب صفحات 12 الی 16 کتاب درسی می باشد .

قاضی بست

فصل یکم ( ادبیات تعلیمی ) درس دوم : حاوی مطالب صفحات 17 الی 23 کتاب درسی می باشد .

در کوی عاشقان

فصل دوم ( ادبیات سفر ) درس سوم : حاوی مطالب صفحات 26 الی 34 کتاب درسی می باشد .

ذوق لطیف

فصل دوم ( ادبیات سفر ) درس پنجم : حاوی مطالب صفحات 40 الی 51 کتاب درسی می باشد .