گفتار اول

یاخته و بافت جانوری : حاوی مطالب صفحات 14 الی 19 کتاب درسی می باشد .

گفتار دوم

ساختار و عملکرد لوله گوارش : حاوی مطالب صفحات 20 الی 29 کتاب درسی می باشد .

گفتار سوم

جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارشی : حاوی مطالب صفحات 30 الی 35 کتاب درسی می باشد .