پلیمریزاسیون

پلی اتن و دیگر پلی مرهای افزایشی

پلی استر

پلی استر + ویتامین ها

پلی استر و پلی آمید

جمع بندی و زیست تخریب پذیری پلی مرها