ستایش

به نام کردگار

چشمه

فصل یکم ( ادبیات تعلیمی ) درس یکم : حاوی مطالب صفحات 10 الی 16 کتاب درسی می باشد .

از آموختن ، ننگ مدار

فصل یکم ( ادبیات تعلیمی ) درس دوم : حاوی مطالب صفحات 17 الی 26 کتاب درسی می باشد .

سفر به بصره

فصل دوم ( ادبیات سفر و زندگی ) درس سوم : حاوی مطالب صفحات 30 الی 35 کتاب درسی می باشد .

کلاس نقاشی

فصل دوم ( ادبیات سفر و زندگی ) درس پنجم : حاوی مطالب صفحات 39 الی 47 کتاب درسی می باشد .

مهر و وفا

فصل سوم ( ادبیات غنایی ) درس ششم : حاوی مطالب صفحات 48 الی 53 کتاب درسی می باشد .

جمال و کمال

فصل سوم ( ادبیات غنایی ) درس هفتم : حاوی مطالب صفحات 54 الی 59 کتاب درسی می باشد .

در سایه سار نخل ولایت

فصل چهارم ( ادبیات پایداری ) درس هشتم : حاوی مطالب صفحات 62 الی 67 کتاب درسی می باشد .

غرّش شیران

فصل چهارم ( ادبیات پایداری ) درس نهم : حاوی مطالب صفحات ۶۹ الی ۷۵ کتاب درسی می باشد .

دریادلان صف شکن

فصل پنجم ( ادبیات انقلاب اسلامی ) درس دهم : حاوی مطالب صفحات ۷۶ الی ۹۵ کتاب درسی می باشد .

خاک آزادگان

فصل پنجم ( ادبیات انقلاب اسلامی ) درس یازدهم : حاوی مطالب صفحات 83 الی 93 کتاب درسی می باشد .

رستم و اشکبوس

فصل ششم ( ادبیات حماسی ) درس دوازدهم : حاوی مطالب صفحات 96 الی 102 کتاب درسی می باشد .

گُردآفرید

فصل ششم ( ادبیات حماسی ) درس سیزدهم : حاوی مطالب صفحات 103 الی 111 کتاب درسی می باشد .

طوطی و بقّال

فصل هفتم ( ادبیات داستانی ) درس چهاردهم : حاوی مطالب صفحات 114 الی 118 کتاب درسی می باشد .

خیر و شر

فصل هفتم ( ادبیات داستانی ) درس شانزدهم : حاوی مطالب صفحات 121 الی 131 کتاب درسی می باشد .

سپیده دم

فصل هشتم ( ادبیات جهان ) درس هفدهم : حاوی مطالب صفحات 132 الی 140 کتاب درسی می باشد .